Lika värderingar leka bäst

Man hör då och då från dem som intresserar sig för parrelationer att det är lätt att leva med någon som har en annan personlighet än en själv, men väldigt svårt att leva med någon som har helt andra värderingar. Kan det gälla även din relation till jobbet?

Ett spännande forskningsområde inom värderingsfältet handlar om så kallad values congruence – samstämmigheten mellan medarbetarens och företagets värderingar. I korthet kan man säga att det handlar om huruvida medarbetaren upplever att hon står för det som företaget står för, att hon värdesätter samma saker som företaget gör.

Värderingskongruens har visat sig vara betydelsefullt. Under 90-talet, när området hamnade under lupp, gjordes studier som visade att god samstämmighet resulterade i mer positiva attityder till jobbet och även flera goda effekter för själva organisationen. Forskarna hade vetat länge att matchningen mellan person och arbetsplats var viktig, men nu började man förstå att överensstämmelsen i värderingar utgjorde grunden för den.

Bara häromåret gjordes en stor studie med 711 deltagare, i syfte att undersöka om resultaten från de gamla studierna höll. Deltagarna fick skatta hur väl de tyckte att deras företags värderingar stämde överens med deras egna, och fick sedan skatta hur de låg till på en massa arbetsrelaterade mått. Det visade sig att de som upplevde störst värderingskongruens hade högre engagemang i jobbet, större upplevelse av framgång, högre motivation, upplevde mindre stress och mindre arbetsrelaterad ångest. Med andra ord stärkte studien de tidigare resultaten – värderingskongruens verkar hänga ihop med mer positiva arbetsattityder.

En studie som denna, där man bara tittar på samband mellan variabler, kan förstås aldrig säga något om orsak och verkan – det skulle kunna vara positiva attityder som leder till större upplevd värderingskongruens. Dock finns det många andra studier som tyder på att det verkligen är värderingarnas överensstämmelse som bidrar. Kanske är detta något som man i framtiden kommer att ta större hänsyn till i rekryteringar? Att matcha person och företag på värderingar kan vara ett viktigt steg i att skapa effektiva arbetsplatser.

Foto: http://www.flickr.com/photos/horiavarlan/

Läs mer: Posner, B. Z. (2010). Another look at the impact of personal and organizational values congruency. Journal of business ethics, 97, 535-541.

Kommentarer inaktiverade.