Mindset – viktigare än kunskap för ledaren?

Hur skulle du gå tillväga om du ville ta reda på vad som är gott ledarskap? Ett vanligt svar är att man skulle gå ut till framgångsrika ledare och titta på vad de gör. Det har också varit metoden par préference i ledarskapsforskningen under lång tid. Nu har dock det här perspektivet börjat utmanas.

I den senaste volymen av tidskriften Advances in developing human resources menar tre forskare att ovanstående förfaringssätt har gjort ledarskapsforskningen alldeles för fokuserad på individuella färdigheter. Gränsen mellan ledarskap och ledare har suddats ut, och ledarskap har blivit lika med “de individer som fångar vår uppmärksamhet.”

Ett alternativt perspektiv, enligt forskarna, är att inte se ledarskap som något som finns inom människor, utan mellan människor. Att vara ledare, menar författarna, handlar till syvende och sist om att hantera en mängd komplexa relationer. Det viktigaste där är inte specifika färdigheter, utan vad man kan kalla mindset – underliggande antaganden om hur världen och sociala relationer fungerar. Vilket mindset en ledare har kommer starkt att påverka hur hon eller han klarar av sin uppgift och att leda sin organisation framåt. Framför allt, menar författarna, behöver dagens chefer ha ett mindset som svarar mot samhällets ökande komplexitet. Den tid då man kunde lära sig ett antal specifika färdigheter och klara sig på dem är förbi – 2000-talet kräver mer än något annat ett mindset som kan hantera osäkerhet, mångtydighet och samarbeten.

Ledarskapsutveckling borde följaktligen främst att handla om att hjälpa chefer – och deras team – att ifrågasätta sina omedvetna antaganden om hur världen och relationer fungerar; att röra om i etablerade föreställningar.

Man skulle kunna invända och hävda att förmågan att identifiera och ifrågasätta sina egna invanda föreställningar också är just en färdighet. Men artikeln är ett bra exempel på en trend mot det relationella i ledarskap. Som cut-ebloggen tidigare berättat om finns forskning som tyder på att brister i sociala förmågor är det som oftast gör att chefer misslyckas. Och säkerligen finns mycket att vinna för såväl medarbetare som företag på att ledare blir riktigt bra på relationer.

Läs mer: Kennedy, F., Carroll, B. & Francoeur, J. (2012). Mindset not skill set: Evaluating in new paradigms of leadership development. Advances in developing human resources, 15(1), 10-26.